Regulamin

1 » Regulamin2
alt

Klub Wędkarza

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

Fishpoint.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Fishpoint.pl, prowadzony przez firmę PPH Fish Point Wojciech Nowak z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rybna 22, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Numer NIP: 679-265-03-59, Regon: 356770647. Klienci mogą się kontaktować z firmą pod następującym adresem mailowym: [email protected]

1. Firma Fish Point prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie fishpoint.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z fishpoint.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w fishpoint.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na fishpoint.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z firmą Fish Point dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których firma Fish Point jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w fishpoint.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a firmą Fish Point, której przedmiotem są usługi świadczone przez firmę Fish Point, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w fishpoint.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z fishpoint.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w fishpoint.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych fishpoint.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fishkalny lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem stacjonarnego sklepu Fish Point na ulicy Księcia Józefa 131A w Krakowie. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cennik Transportu wskazanym w fishpoint.pl w zakładce Koszty wysyłki.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a firmą Fish Point, dotycząca zakupu danego produktu w fishpoint.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w fishpoint.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest stacjonarny sklep Fish Point.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach fishpoint.pl, firma Fish Point może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w fishpoint.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie sklepu stacjonarnego. W wybranych przypadkach firm Fish Point zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy Fish Point, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

o Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

o Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

o Raty PayU - usługa Raty PayU jest oferowana przez Finanse Ratalne sp. z o.o. i dostępna u pośredników kredytowych Alior Raty sp. z o.o. oraz PayU S.A., wykonujących czynności faktyczne związane z zawarciem umowy pożyczki. Szczegółowe informacje znajdują się w fishpoint.pl w zakładce Sprzedaż ratalna PayU.

o Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są w fishpoint.pl w zakładce Sprzedaż ratalna Santander.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć w zakładce Czas realizacji zamówienia. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w fishpoint.pl w zakładce Koszty dostawy.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w fishpoint.pl, firma Fish Point zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego, zamówiony towar znajduje się w sklepie stacjonarnym Fish Point. O możliwości odebrania zamówionego produktu firma Fish Point informuje drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego można znaleźć w zakładce Odbiór osobisty.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach fishpoint.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis Fish Point”, produkt należy odesłać na adres sklepu stacjonarnego Fish Point.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt firmy Fishpoint. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w fishpoint.pl w zakładce Gwarancja.

14. Firma Fish Point odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres firmy Fish Point. podany w górnej części Regulaminu, na koszt firmy Fish Point.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma Fish Point niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez firmę Fish Point albo firma Fish Point nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Firma Fish Point rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni firma Fish Point nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi firma Fish Point.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w fishpoint.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklepu w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez firmę Fish Point dokonanych przez Klienta zakupów oraz przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu firmy Fish Point. wskazanego w art. 13, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu fishpoint.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu fishpoint.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe firma Fish Point zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w fishpoint.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w fishpoint.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez firmę Fish Point oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o fishpoint.pl.

22. Firma Fish Point może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach fishpoint.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę Fish Point, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w fishpoint.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu w fishpoint.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z firmą Fish Point.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę Fish Point w ramach fishpoint.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. Firma Fish Point oraz fishpoint.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma Fish Point oraz fishpoint.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności firma Fish Point oraz fishpoint.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma Fish Point oraz fishpoint.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem fishpoint.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w fishpoint.pl jest firma Fish Point.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością firmy Fish Point w zakresie fishpoint.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach fishpoint.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

5. Klienci mogą przeglądać fishpoint.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w fishpoint.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez firrmę Fish Point informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez firmę Fish Point za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez firmę Fish Point lub wiadomości o korzystaniu przez Klienta z fishpoint.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, firma Fish Point może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w fishpoint.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w fishpoint.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w fishpoint.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992 oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w fishpoint.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w fishpoint.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

12. firma Fish Point zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy firma Fish Point zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez firmę Fish Point danych osobowych innemu niż firma Fish Point administratorowi danych.

13. Firma Fish Point zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma Fish Point zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. firma Fish Point może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy Fish Point lub też gdy firma Fish Point uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w fishpoint.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, firma Fish Point za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty fishpoint.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. Firma Fish Point wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. Firma Fish Point stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z fishpoint.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z fishpoint.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” określa Polityka „cookies” zamieszczona na stronie.


 


 

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Firma Fish Point zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, Klient informuje nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Wzórz odstąpienia od umowy znajduje się poniżej.


 

Przesyłkę należy wysłać na adres:

Fish Point

ul. Księcia Józefa 131A

30-250 Kraków


 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;

2. w których cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi firma Fish Point nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;

4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi firma Fish Point nie ma kontroli;

8. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


 


 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 

firma Fish Point

ul. Jagodowa 19/15

30-427 Kraków

[email protected]


 


 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy


 

sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer


 

oferty............................................................................................


 

Data zawarcia umowy to................................................., data


 

odbioru ...........................................................................................


 

Imię i nazwisko....................................................................


 

Adres...................................................................................


 

Data.....................................................................................

 


 
Przejdź do strony głównej